Kwaliteit centraal en een goede methodiek

Stichting Impulzz is een welzijnsorganisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Hiermee wordt niet alleen bedoeld de kwaliteit van de hulpverlening, maar vooral ook de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Onze cliënten moeten immers het beste van ons krijgen. Wij verplichten ons tot het in stand houden en voortdurend verder ontwikkelen van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Op die wijze menen wij  blijvend te kunnen voldoen aan enerzijds de gerechtvaardigde eisen en wensen van onze cliënten en ketenpartners, alsmede aan de voor ons stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving en anderzijds de eisen van een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. Hiertoe behoren tevens de zorg voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en de zorg voor het milieu. Stichting Impulzz richt haar bedrijfsvoering in op basis van het principe van continue verbetering. Hiervoor wordt de Deming-circle toegepast.

Active Support


Naast het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, vinden wij een goede methodiek ook belangrijk voor de kwaliteit van de hulpverlening. Wij hebben gekozen voor de methodiek van Active Support, omdat hierin de cliënt centraal staat.

Active Support is een manier om de kwaliteit van bestaan van mensen systematisch te verrijken. Daarbij wordt niet uitgegaan van een leven waar de beperkingen het uitgangspunt zijn, maar juist de talenten, de voorkeuren, de interesses en de vaardigheden centraal staan. Active Support bestaat uit een visie en een methode, waarbij de visie richtinggevend is voor uitvoering van de methode. Onze medewerkers zijn geschoold in het werken volgens de methodiek Active Support.

Het uitgangspunt is aansluiting te vinden bij het gewone, dagelijkse leven en bij de mogelijkheden van mensen met een beperking, zodat er ruimte komt voor eigen invloed en ontwikkeling. Naast aanleren gaat het om ervaren. Ervaringen verrijken de belevingswereld en stimuleren de eigen keuzes. Stichting Impulzz omarmt Active Support als manier om te focussen op de vele mogelijkheden die mensen hebben.